top of page

Trao tặng bảng tượng trưng xây  9 căn "Nhà Nhân Ái" và sửa chữa 1 căn nhà cho Mẹ VNAH

bottom of page