top of page

Lễ khởi công xây dựng "Nhà Nhân Ái" cho bà Tà Rương Bơ Lơ và ông Nguyễn Văn Thanh 

bottom of page