top of page
05.jpg

TRƯƠNG NGỌC THỦY

CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ - GIÁM ĐỐC QUỸ

5828_ae47d431de9e21c0788f_edited.jpg

Ông

PHẠM NGỌC KHÓA

PHÓ CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Pham Minhh Tuan1.jpeg

Ông

PHẠM MÌNH TUẤN

PHÓ CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

1599178346846_edited.jpg

Ông

NGUYÊN VĂN KHANH

PHÓ CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

C0307_edited.jpg

LÊ VÕ BẠCH LIÊN

THÀNH VIÊN QUỸ

Cơ cấu tổ chức

bottom of page